Metodologija “Inteligentni komunikolog”

U postindustrijskoj eri, eri globalizacije i ekonomije znanja, važno je oformiti jasnu, opštu sliku o pojmu i mestu kompetencija i razvoju pojedinaca. Iz ukazane tržišne potrebe, ali i velikog iskustvenog promišljanja, nastala je naučna metodologija Intelligent Communications (IC) Metodology by dr Jelena Bajić. Ona daje odgovor u vidu sinergije koja nedostaje, jednog finog povezivanja svega naučenog i usvojenog, a to se dobija samo adekvatnom inteligentnom komunikacijom! To je nova naučna metodologija jedinstvena po svom sadržaju i nameni. Proizašla je iz dugogodišnjeg istraživačkog, edukativno naučno-akademskog rada prvo na odbranjenoj master tezi pod nazivom: „Interni PR u privrednim organizacijama: uticaj interpersonalne komunikacije na motivaciju zaposelnih” (2012), a onda i na odbranjenoj doktorskoj disertaciji pod nazivom „Savremeni komunikološki modeli za razvoj profesionalnih i personalnih kompetencija na primeru Republike Srbije" (2018).

Glavna ideja vodilja, kroz ceo dugogodišnji proces, je ukazati na važnost komunikacije, kako interpersonalne, tako i intrapersonalne, u svakodnevnom životu pojedinaca. Načini i modeli čovekove naučene, u detinjstvu usvojene tehnike komuniciranja, u mnogome određuju kvalitet sadašnjeg života, a samim tim i buduće događaje. To ne mora biti tako. Razvojem kompetencija, kako profesionalnih, tako i personalnih kroz adekvatnu komunikaciju, čovek može znatno doprineti boljem kvalitetu sopstvenog života u svim njegovim segmentima, a time neposredno i svom profesionalnom i privatnom okruženju.

PATENT PROTECTION

Zašto je nastala Intelligent Communications (IC) – Metodology by dr Jelena Bajić?

Postindustrijsko informatičko doba promenilo je način života i uspelo je da zamagli, čak i da izbriše granice između rada i slobodnog vremena, sfera privatnog i poslovnog života. Time je profesija postala jedan od nosećih stubova izgradnje i razvoja identiteta. Odatle sledi nit vodilja, odnosno cilj da se dokaže da je neophodan integrisani pristup koji adekvatno miri profesionalnu i personalnu sferu čoveka.

Intelligent Communications (IC) Metodology, kao i doktorska disertacija na koju se referentno oslanja, upravo iz tog razloga, akademski, empirijski utemeljeno pravi razliku i u tom smeru odvaja „žito od kukolja.“ Jer, čovekov celokupan rad na sebi, kao i njegova promišljanja i zapažanja, svoju konačnu potvrdu dobijaju tek kroz komunikaciju sa drugim ljudima. Posebno kroz interpersonalnu komunikaciju, jer usmena interpersonalna komunikacija zadovoljava kako emocionalne, tako i društvene i kognitivne ljudske potrebe. Stvaranje zdravog radnog ambijenta, radne motivacije zaposlenih, kao i dobre organizacione kulture, veoma zavisi od kvaliteta i učestalosti interpersonalne komunikacije.

Generalni cilj Intelligent Communications (IC) Metodology by dr Jelena Bajić (kao i pripadajuće doktorske teze) ogleda se u celovitoj deskripciji predmeta istraživanja, naučno korektno izvedenoj klasifikaciji komunikoloških modela i savremenih teorija o kompetencijama, te u otkrivanju novih činilaca uticaja savremenih komunikoloških modela na izgradnju i unapređenje personalnih i profesionalnih kompetencija, odnosno objedinjujućih interpersonalnih kompetencija, kao i u njihovom potpunom naučnom objašnjenju. Razlog je humano-edukativne prirode u odvajanju čisto komercijalnih od onih programa, metoda, tehnika i veština, naučno utemeljenih i iskustveno potkrepljenih. Cilj je dostupnost kvalitetnih programa za razvoj komunikacione i ostalih važnih kompetencija za XXI vek svim mislećim recipijentima koji pokažu interesovanje i potrebu za savremenim načinom razvoja i rada na sebi. 

Intelligent Communications d.o.o. 2020.
Website powered by Goran Milatović